Skelbia konkursą - siūlo darbą

Lazdijų rajono savivaldybė

(biudžetinė įstaiga, kodas 111106842, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai)


skelbia konkursą viešosios įstaigos „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ direktoriaus pareigoms (mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 4 245 Eur).

Viešoji įstaiga „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ (įstaigos kodas 165220415, adresas Kauno g. 8, 67128 Lazdijai) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.

Viešosios įstaigos „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ direktoriaus pareigybės aprašymas

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti:

1.2.1 ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;

1.2.2. aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės studijas ir įgijus ne žemesnį negu magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

  1. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2 išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;

2.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

2.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz.: gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. privačių interesų deklaracijos, pateikiamos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;
  5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);
  6. užpildytą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (forma);
  7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį bendriesiems reikalavimams kopijas.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos.

Jeigu atsakingam asmeniui kyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo arba jei pateikti ne visi nurodyti dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, atsakingas asmuo per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pašalinti nustatytus trūkumus.

Išsamesnę informaciją, susijusią su konkursu, teikia Adelė Sukackienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. + 370 687 32 649, el. paštas adele.sukackiene@lazdijai.lt. Jai nesant, Almantas Buckiūnas Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, mob. + 370 682 01 247, el. paštas almantas.buckiunas@lazdijai.lt.

Lazdijų r. sav. inf.

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.