D. Valukonytė - Barauskienė: už senelio atminimo įamžinimą galiu tik padėkoti

„Lazdijų žvaigždėje“ buvo išspausdinta kauniečio Antano Staškevičiaus nuomonė „Ar tokio pagerbimo nusipelnė kovotojai už Lietuvos laisvę?“ Ji tikrai galėjo įžeisti ir idėjos autorius, ir šio sumanymo rėmėjus, ir atminimo lentose ant bažnyčių tvorų įamžintų karžygių artimuosius. Galėjo įžeisti, tačiau neįžeidė. Manau, dėl garbaus rašančiojo amžiaus jam galima daug ką atleisti – šiuos jo pastebėjimus taip pat.
Manau, jog turiu teisę kalbėti šiuo klausimu ne tik kaip aktyvus rajono bendruomenės žmogus, žurnalistė, bet ir kaip vieno šiose atminimo lentose įamžintų žmonių –Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Juozo Valukonio, kurio atminimas yra įamžintas Rudaminoje, anūkė.
Prisimenu tuos metus, kai pirmą kartą sužinojau apie senelio gautą svarbų apdovanojimą. Man, dar paauglei, apie tai papasakojo tėvelis, taip pat jau a. a. Juozas Valukonis. Tačiau didžiuotis šiuo faktu ir net garsiai apie tai kalbėti tuomet nebuvo galima. Senelio, narsiai kovojusio už Lietuvos laisvę, apdovanojimo nemačiau – jį su kitais svarbiais šeimos dokumentais ir relikvijomis mano tėvelis, išeidamas tarnauti į sovietinę armiją, užkasė mūsų vienkiemio sode. O kai sugrįžo – jau neberado.  
Apie senelio apdovanojimą vėliau ir jau daug įtikinamiau aš sužinojau iš močiutės išsaugoto žurnalo „Karys“, išleisto 1936 metais. Jį ir šiandien turiu savo namuose – ilgus metus tai buvo vienintelis rašytiniuose šaltiniuose išlikęs senelio apdovanojimo įrodymas. Žurnalą, beje, pirmą kartą į rankas gavau tik jau būdama suaugusi, studentė. Iki to laiko šeima jį, ko gero, bijodama nemalonumų, buvo kažkur paslėpusi. Užtat šiuo metu yra ir kitas rašytinis šaltinis – tai Viliaus Kavaliausko 2014 metais išleista daugiatomė knyga „Lietuvos karžygiai“, skirta Vyčio Kryžiaus kavalieriams – jų biografijoms, nuveiktiems darbams, žygiams, už kuriuos jie buvo apdovanoti,  juos dar prisimenančių artimųjų prisiminimams įamžinti.
Prisimenu, kaip šiuos prisiminimus, V. Kavaliausko paprašytas, tėvelis diktavo mamai. Kaip pyko ant mūsų, kad mes, anūkai, niekuomet šia istorija nesidomėjome. „O va, svetimas žmogus skambina, domisi, ieško“, – sakė apie V. Kavaliauską. Dabar iš šios knygos, iš joje pateiktų dokumentų, aš apie savo senelį sužinojau dar daugiau. Manau, kaip  ir dauguma kitų Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių vaikaičių ir provaikaičių. Kiekvieną kartą, ateidama į Rudaminos bažnyčią, šalia pagrindinių vartų prikaltose atminimo lentose aš perskaitau ir savo senelio pavardę. Kažkas čia uždega žvakutę, kažkas gėlių padeda. Tikrai niekas neitų ten, kažkur šventoriuje, ieškoti „pamūrytos sienelės“, kaip siūlo A. Staškevičius, ir neskaitytų ten esančių pavardžių. Na, vieną kartą gal ir pasidomėtų, kokie šio krašto žmonės buvo įžymūs, apdovanoti. Pasak vieno žurnalisto, su kuriuo šią savaitę apie Vyčio kryžiaus ordino kavalierių įamžinimą kalbėjome, nėra patikimesnės vietos šiam reikalui nei bažnyčios tvora. Gal nebeliks rajone kokios mokyklos, gal takai prie dabar statomų paminklų, išsimėčiusių pakelėse, užžels, o bažnyčia savo statusą išsaugos nepaisant jokių istorijos vėjų, santvarkų, visuomenės nusiteikimų.
Todėl noriu tik padėkoti žmonėms, kurie ėmėsi šios idėjos. Ne tik išleisti knygą, bet ir pakabinti lentas. Kurie visus šiuos darbus finansavo. Tegul šių didvyrių vaikams, jų anūkams, praeinantiems pro šalį, nors kartą sukirbės širdyje mintis, kaip reikia gyventi, kad nusipelnytum tokios visuotinės pagarbos ir įamžinimo. Juk tai pati geriausia ir daugiausiai naudos duodanti istorijos, patriotizmo pamoka, kurią praeidamas pro šalį – pro bažnyčios tvorą – nori nenori privalai išmokti.

Danguolė Valukonytė - Barauskienė, žurnalistė

Autoriaus nuotrauka: 

Komentarai

Nuvylei Danguole pastarojo meto savąja žurnalistika... "... Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto"...

dėkok, dėkok turi už ką, o senelis ko gero karste vartosi nuo pagarbos ant tvoros.

Gerb. žurnaliste šaunuolė jus bet meras gali prisiminti visu tevus ar senelius kurie žuvo ar buvo nukankinti pokario metais.

Jau neįdomu tapo skaityti šio žmogaus „žurnalistės“, dažnai besislepiančios po Vaitkevičės ar Radzevičiaus slapyvardžiais, staripsnius ir nuomones, kuriuose aiškiai atsispindi vieno žmogaus ligoti sprendimai ir reikalavimai. Parduoti savo sąžinę ir orumą – žemiausias žmogaus degradacijos lygis. Negi jūs nesuprantat, kad tas žmogus nupirkęs lengvabūdiškai parduotą jūsų sąžinę ir orumą, lyg Grinčas kuris vogė Kalėdas, tyliai prisidengęs lūpas juokiasi iš jūsų. Gaila, kad „Lazdijų žvaigždė“ jau galutinai tampa „Dzūkų žiniomis“, kur vyrauja tik vienintelis kultas.

bent jau Radzevicius,tikrai ne jos slapyvardis :D

Abejojantiems ir kitiems. "Aukščiausiu Lietuvos valstybės koviniu apdovanojimu – Vyčio Kryžiaus ordinu – buvo apdovanojami asmenys, narsiai ir didvyriškai kovoję dėl mūsų šalies laisvės ir nepriklausomybės." Taip paaiškinta V. Kavaliausko „Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalieriai“ 6-ojo leidinio tome. Įdomu už kokius nuopelnus šiuo ordinu buvo apdovanojami žmonės taikiais 1936 metais? Kaip rašė ano meto, tai yra 1938 m. spauda, "minint Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukaktį", - pabrėžta, kad "Šis karo garbės ženklas gaunam as tik karo metu." Taigi, - kokiuose to meto karo veiksmuose yra dalyvavęs Vyties kryžiaus kavalierius Juozas Valukonis? Įsigilinęs į istoriją, radau 1938 m. (bet ne 1936 m.) laikraštį "KARYS" : L ie t u v o s k a r i u o m e n ė s s a v a i t i n i s l a i k r a š t is Kaunas, Miškų g-vė 18. „KARYS" Telef per Kar. Št. 56 1938. XI. 19. Nr. 4 6 (1014) Vyčio kryžiaus ir jo ordino kavalieriai Apdovanotieji Vyčio kryžiaus ordinais 1919— 1929 m. 1 pėst. D. L. K. Gedimino pulko kariai Eil. Valukonis Juozas Apdovanotųjų sąrašo, kuriame (preliminariai) - apie pusantro tūkstančio apdovanotųjų pavardės, pabaigoje rašoma: „Šiame Vyčio kryžiaus ir jo ordino kavalierių sąraše sutraukti visi nuo 1919 m. iki šių metų apdovanoti minimu ordinu bei kryžiu. Visi apdovanoti už pasižymėjimus bei nuopelnus Nepriklausomybės kovų metu (1919— 1923 m.), išskyrus tik kelis asmenis, pav., Darių, Girėną ir kt., kurių nors ir taikos metu padaryti žygiai, bet atitiko karinėms aplinkybėms.“ Tai ką suradau, leidžia manyti, kad tai, tikriausiai, ir yra straipsnio autorės aprašomas jos senelis (mano kraštietis) Juozas Valukonis. Antrasis šaltinis nurodo konkrečiai: Valukonis Juozas, Karolio sūnus Gimė 1897 06 08 (Lazdijų r.). Gimė Seinų aps. Tarnavo 1919 01 07–1921 11 24. 1929 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4938, išduotas 1930 04 30.

na niekaip nedera Lietuvos karžygiai ir jų "gerbimas" ant tvorų. Reikėtų manau ir tų tokios pagarbos sumanytojų nuotraukas šalia tų lentų ant tvorų pagerbti jie tai manau tik tvorų ir verti.

Sutinku su jumis. Kad, beveik prieš 100 metų apdovanotų karžygių pavardės, juos pagerbiant surašomos ant tvorų, - tai kažkoks absurdas. Ir visai nesvarbu, kad ta tvora yra bažnyčios. Ir galų gale jie apdovanoti ne už nuopelnus bažnyčiai.

critical essays <a href="http://essays.store">are college essays in mla</a> essays <a href=http://essays.store>persuasive essays</a>

persuasive essays <a href="http://essays.store">history essay conclusion</a> write essays for me <a href=http://essays.store>essays</a>