Lazdijų žvaigždės prenumeratos taisyklės

Elektroninio laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ 
prenumeratos taisyklės ir tvarka.
2019 - 10 - 08

Prenumeratoriaus įsipareigojimai:

1. Prenumeruodamas el. leidinį, prenumeratorius privalo pateikti visą tam reikalingą informaciją ir kontaktinius duomenis. Jis pats atsako už šios informacijos teisingumą.

2. Jei informacija pateikta neteisinga arba nepilnai užpildyti užsakymo laukeliai, firma “Ryto  žvaigždė” neužtikrina sėkmingo prenumeratos užsakymo vykdymo, o už negautus leidinius atsakingas prenumeratorius.

3. Jei prenumeratorius  (mokėtojas) ir prenumeratorius (gavėjas) yra skirtingi asmenys, užsakovas privalo pateikti būsimo prenumeratos gavėjo el. pašto adresą.

4. Prenumeratorius  privalo apmokėjimą už prenumeratą atlikti iš anksto, vienu iš firmos “Ryto  žvaigždė”  numatytų būdų, kurie pateikiami adresu www.lzvaigzde.lt/prenumerata. Užsakymą firma “Ryto  žvaigždė”  vykdo tik gavę išankstinį apmokėjimą.

5. Prenumeratorius pats atsako už pateikto el.pašto adreso veikimą ir tinkamumą priimti el.laiškus.

6. Prenumeratorius turintis pretenzijų dėl el.leidinio pristatymo, privalo kreiptis tiesiogiai į firmą “Ryto  žvaigždė” . 

7. Dėl prenumeratos anuliavimo ar pinigų grąžinimo reikia kreiptis tiesiogiai į firmą “Ryto  žvaigždė” . Tai padaryti galite el.paštu lzvaigzde@lzvaigzde.lt

8. Prenumeratos gavėjas privalo išsaugoti apmokėjimo patvirtinimo el. laišką, kaip užsakymą patvirtinantį įrodymą.

9. Prenumeratorius turi teisę pakeisti el.pašto adresą, kuriuo pristatomi prenumeruojami leidiniai. Tai padaryti galite prisijungę prie savo www.lzvaigzde.lt/prenumerata vartotojo aplinkos per unikalią vartotojo nuorodą.

10. Prenumeratorius neturi teisės persiųsti gauto leidinio į kitą el. paštą, perduoti prisijungimo prie el.leidinių archyvo trečiosioms šalims ir pats atsako už žalą, kilusią dėl tokių savo veiksmų.

Firmos “Ryto  žvaigždė”   įsipareigojimai:

1. Firma “Ryto  žvaigždė”  privalo suteikti galimybę prenumeratoriui atsiskaityti už el. leidinių prenumeratą www.lzvaigzde.lt/prenumerata sistemoje bei priimti užsakymus. 

2. Firma “Ryto  žvaigždė”  privalo užtikrinti leidinio prenumeratos informacijos kaupimą, saugojimą ir atnaujinimą.

3. Firma “Ryto  žvaigždė”  privalo pasirūpinti prieigos prie prenumeruojamo el.leidimo suteikimu, nusiunčiant unikalią, individualiam prenumeratoriui skirtą nuorodą jo pateiktu el.pašto adresu, arba nusiųsti prenumeruojamą leidinį į prenumeratoriaus el. paštą.

4. Firma “Ryto  žvaigždė”  privalo priimti ir išspręsti visas prenumeratorių pretenzijas, susidariusias dėl bendrovės kaltės. Jei problemos susidarė dėl prenumeratoriaus kaltės, jas sprendžia ir likviduoja pats prenumeratorius.

5. Pranešti, jei keičiasi leidinio leidinio duomenys (kaina, periodiškumas ir kt.).

6. El.paštu prieš 30 dienų informuoti prenumeratorių, jei firma “Ryto  žvaigždė” planuoja nutraukti leidinio leidimą. Už pinigų gražinimą prenumeratoriams už neišleistus periodinius leidinius atsako firma “Ryto  žvaigždė”.

7. Firma “Ryto  žvaigždė” atsako už materialinę žalą, padaryta prenumeratoriui už neišleistus leidinius, už pavėluotai išleistus leidinius, už periodinių leidinių prenumeratos anuliavimą, už leidinių su broku pateikimą prenumeratoriams ir nagrinėja dėl to gaunamus prenumeratorių skundus.

8. Jeigu prenumeratorius teisingai įvykdė visus reikalavimus, bet dėl neaiškių priežasčių negavo leidinio, leidėjas privalo kompensuoti leidinių trūkumą arba pratęsti prenumeratą negautų leidinių sąskaita.

9. Firma “Ryto  žvaigždė” leidinį prenumeratoriui pradeda tiekti kitą dieną po užsakymo, jeigu prenumeratorius el. paštu lzvaigzde@lzvaigzde.lt nenurodo kitaip, arba kai baigiasi ankstesnė prenumeratoriaus prenumerata.

Elektroninės prenumeratos vykdymo tvarka

1. Prenumeratorius pareiškia norą prenumeruoti elektroninę laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ versiją adresu www.lzvaigzde.lt/prenumerata, privalomai nurodydamas: el.pašto adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas prenumeruojamas leidinys, pageidaujamą prenumeratos trukmę, pasirinktą apmokėjimo būdą. Prenumeratorius privalo pažymėti sutinkantis su prenumeratos taisyklėmis, nurodytomis šiame dokumente.

2. Prenumeratorius atlieka apmokėjimą pagal savo pasirinktą būdą, naudodamasis UAB „EVP international“ teikiama apmokėjimų tarpininkavimo paslauga „mokejimai.lt“.

3. Gavus prenumeratoriaus apmokėjimą, firma “Ryto  žvaigždė”  atlieka reikalingus pakeitimus savo duomenų bazėje, sukuria prenumeratoriui unikalią prisijungimo prie el. leidinių archyvo nuorodą ir ją pateikia prenumeratoriui jo nurodytu el.paštu arba siunčia prenumeruojamą leidinį į prenumeratoriaus el. paštą.

4. Prenumeratos laikotarpiu, laikraščio leidimo dienomis, iki 10:00 val. Lietuvos laiku firma “Ryto  žvaigždė”  siunčia el. laišką su leidiniu prenumeratoriaus nurodytu el. adresu.

 

Elektroninės prenumeratos anuliavimas

1. Jei firma “Ryto  žvaigždė” pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, prenumeratorius gali anuliuoti pateiktą užsakymą. Jis privalo atsiųsti raštišką pareiškimą, kuriame būtų nurodyti prenumeratos duomenys bei anuliavimo priežastis. Anuliuojant užsakymą prenumeratorius gali reikalauti grąžinti pinigus už likusį neįvykdytos prenumeratos laikotarpį. Grąžinama suma skaičiuojama minusuojant jau gautus leidinius iš pilnos prenumeratos sumos, ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos.

2. Pareiškime prenumeratorius privalo nurodyti banko sąskaitos Lietuvoje veikiančiame banke, į kurią bus pervedami pinigai, numerį. Grynaisiais pinigais kompensacijos neteikiamos.

3. Prenumerata neatlyginama, jei firma “Ryto  žvaigždė”  nepažeidė prisiimtų įsipareigojimų ir tvarkingai vykdo prenumeratos užsakymą ar problemos susidarė dėl prenumeratoriaus kaltės.