Darbą pradeda merė Ausma Miškinienė ir naujoji taryba

Balandžio 15 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko iškilmingas Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos pirmasis posėdis. Jo metu prisiekė 25 naujosios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai, tarp jų ir naujoji Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, posėdį pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Ramutė Subačienė, kuri abėcėlės tvarka pakvietusi visus tarybos narius, priėmė jų priesaikas. Kiekvienas prisiekiantis, dešinę ranką laikydamas ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
Darbą pradėjusi merė Ausma Miškinienė nuoširdžiai dėkojo visiems ja ir jos komanda pasitikėjusiems Lazdijų krašto gyventojams. „Džiaugiuosi, kad po atkaklios ir teisingos kovos, Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai mums patikėjo šią atsakomybę. Nuo mūsų susitelkimo, bendradarbiavimo, plataus požiūrio ir gerų ketinimų priklausys šio krašto žmonių gerovė. Tikiuosi, kad po šios kadencijos gyventojai galės džiaugtis savo sprendimu ir didžiuosis mūsų darbais“ – kalbėjo merė. Už atsakingą ilgametį darbą merė dėkojo buvusiam Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui, buvusiam mero pavaduotojui Valdui Petrui Mikelioniui, buvusiam Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gintautui Salatkai, jo pavaduotojui Jonui Stankevičiui bei Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkei Ramutei Subačienei.
Naujoji Lazdijų rajono savivaldybės merė buvo išrinkta kovo 17 d., antrajame tiesioginių merų rinkimų ture, kuriame už merę Ausmą Miškinienę balsavo net 62 % rinkimuose dalyvavusių Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.
Po priesaikos merę Ausmą Miškinienę sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, kuris dovanodamas rašiklių rinkinį linkėjo jais pasirašyti Lazdijų kraštui palankius sprendimus, bendradarbiauti su visais tarybos nariais ir prisidėti prie gyventojų gerovės kūrimo. Sveikinimo žodžius naujai Lazdijų rajono savivaldybės merei ir tarybai skyrė ir Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė: „Linkiu Jums darnos ir susiklausymo, be to, tikiuosi, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių, kurie šią pareigą atlieka nebe pirmą kartą, įgyta ir turima patirtis puikiai derės su jaunyste, veržlumu ir entuziazmu“. Prie sveikinimų prisidėjo buvęs Lazdijų rajono savivaldybės meras, dabartinės tarybos narys Artūras Margelis: „Linkiu sėkmės, puikaus darbo ir gero bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad nuo šios dienos atversime naują baltą gyvenimo puslapį ir Lazdijų kraštas judės tik pirmyn“.
Pirmojo 9-osios kadencijos posėdžio metu slaptu balsavimu buvo išrinktas mero pavaduotojas – Audrius Klėjus. Šią kandidatūrą iš išrinktų Tarybos narių siūlė merė Ausma Miškinienė. Be to, Kęstučiui Jasiulevičiui, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjui, buvo pavesta eiti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Darbą pradėjusią tarybą sudaro 6 politinių partijų bei visuomeninio rinkimų komiteto nariai: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga: Ausma Miškinienė (merė), Evaldas Brusokas, Rimas Kauzonas, Jusrgita Kurauskienė, Rimantas Pileckas, Benius Rūtelionis, Valdas Žička; Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Margelio komanda „Pirmyn!“: Artūras Margelis, Gintautas Salatka, Ričardas Dulskas, Artūras Kašalynas, Odeta Lenkauskienė, Jonas Stankevičius, Daiva Ambrazevičienė ir Česlova Šmulkštienė; Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai: Daiva Barkauskienė, Janina Ražukienė, Jūratė Juodzevičienė, Audrius Klėjus, Romas Leščinskas; Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Valdas Petras Mikelionis, Vitalius Simanynas; Lietuvos socialdemokratų partija: Justas Pankauskas, Saulius Petrauskas; Partija Tvarka ir teisingumas: Albinas Žymančius.
Lazdijų r. sav. inf.

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.

Komentarai

ne kairę ranką laikydami ant konstitucijos prisiekė naujieji tarybos nariai??????

sveikinimai ir linkėjimai SĖKMĖS.

sveikinimai ir linkejimai naujai valdziai ir kantrybes uzimtumo tarnybos klientams ,jei neesate pazystami su valdzia ilgai dar ten busite su savo diplomais

O gal čia foto autorius redaguodamas foto tyčia padarė Flip Horizontal, ty. apvertė vaizdą iš dešinės į kairę? Netikiu, kad kairė ranka ant Konstitucijos.

Čia viskas gerai. Net ir Seimo nariai prisiekia dėdami nesvarbu kurią ranką ant Konstitucijos.

O kas čia keisto? Jei LVŽS tarybos narė Jurgita K., atėjus metui prisiekti ir tai vietai kur minimas Dievas, jo net nepaminėjo. Nors pala.. Valstiečiai gi pagonys. Tai viskas kaip ir OK tuomet.

O prie ko cia dievas!!!!! Prisiekiama konstitucija! IR gal as ateiviais labieu tikiu nei dievu ;)

Toks klausimas iškilo. O tai dabar TSLKD susijungę su LVŽS irgi pagonimis pavirto? Ar TSLKD bandys atvesti nedorėlius į kelią kaip kadaise Mindaugas apsikrikštydamas Žemaičius bandė atvesti.

Gražūs sveikinimai ir nuoširdūs linkėjimai visai tarybai ir merei - prisidedu. O tai čia jau kažkokia demagogija prasideda...

Jeigu žiūręjote transliaciją tai matėte, kad kaire ranka...

22 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario statusas | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01 Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2019-03-15 Teisės akto statusas: Galiojantis Straipsnis tekste RedakcijosRyšiai:KTLRSLRVkitiProjektaiBylos Lydimoji medžiaga (LM) 22 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario statusas 1. Savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia. KEISTA: 2014 06 26 įstatymu Nr. XII-967 (TAR, 2014, Nr. 2014-10138) 2. Savivaldybės tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų: 1) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“; 2) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“ 3. Tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka: 1) tarybos nario (mero) priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys; KEISTA: 2014 06 26 įstatymu Nr. XII-967 (TAR, 2014, Nr. 2014-10138) 2) tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį – padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, skaito priesaiką; 3) baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą; 4) priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės tarybos narys neprisiekė; 5) vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia savivaldybės tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teises ir pareigas, pavardes; 6) tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po savivaldybės tarybos rinkimų. Tuo atveju, kai tarybos narys prisiekia ne pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje, priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą. 4. Tarybos narys, šio įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos nario mandato. Asmuo, priimantis priesaiką, apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai ir ši priima atitinkamą sprendimą. Šis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui. 5. Tarybos narys turi teisę gauti savivaldybės tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo. 6. Draudžiama tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę savivaldybės tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka. 7. Tarybos nario pareigos ir teisės nustatytos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose, reglamente.

taip ,kad jokio skirtumo kuria ranka uzdes ,nuo to Lazdijuose tikrai nebus geriau gyventi,viskas priklausys nuo noro dirbti ne savo ,o rajono rinkeju naudai ir gerovei ,to nuosirdziai ir linkime gerb.merei ir gerb. tarybos nariams

Didžiausios sėkmės judėjimui! Pirmyn! Matome, kaip yra išpuoselėti Lazdijai, kad ir kas įvairiausiais būdais stengiasi tai paneigti su savo sugalvotais tyrimais... matėmė, ką Klėjus padarė... žmona darbą iškart gavo... taip, kad nereikia čia šventuolių vaizduoti, purvus pildami ant kitų stengiatės gerais atrodyti.. o apie Rūtelionį aplamai tyliu... nes tokio neišsilavinusio žmogaus dar reikėtų paieškoti.. ne be reikalo negauna jokio posto... nes ne tik vairuotojus vergais vadintų ir prie savivaldybės pastato šlapintųsi...

ponia, jeigu jusu vyras butu valdzios zmogus ,tai jums turbut reiketu lankytis kas men uzimtumo tarnyboje,deja gerb Rutelionis Jusu ziniai turi magistro diploma,tai neissilavinusiu jo kaip ir nelabai galima vadinti,gal jis to posto visai ir nenori ,gal jau laikas ir jaunimui atverti kelius,leisti ir jiems pasireiksti, panaudoti savo zinias ir kompetencijas,bet Lazdijuose bent iki siol jaunimui buvo kelias atviras tik i uzimtumo tarnyba arba i uzsienius

Tai kure ranka prisieke Smulkstiene jai treikejo priesaika kartoti, gal abejom.

Užtenka to pykčio, Vilija. Visi mes nešventi, nes žmonės. O Benius yra žodžio žmogus. Gal kas paneigs? Na, gal per daug tiesmukas. Ir užmirškit, pagaliau, tą šl... - tikrai jau neįdomu.

man atrodo, kad šitas Benius, kaip tik yra , kaip tas aukso grynuolis , nors nešlifuotas, bet tikras, jis neveidmainiauja. Koks yra - toks yra. Ir džiaugiasi, ir gailisi, ir pyksta nuoširdžiai. Taip tariant, žmogus be kaukės. Lietuvai tokių reikia. Sekmės jums Beniau, ir atminkit: šunes loja, o karavanas eina pirmyn.

Judėjimui sėdint ant atsarginių suolelio sėkmės nelabai jau ir prireiks, ką galėjo padarė, dabar jau gali pailsėti ;) Dėl Rūtelionio, jis jau prieš rinkimus pasakė, kad į jokius postus nepretenduoja, todėl jei nežinote pasilaikykite savo nuomonę iur interpretacijas sau. Dėl jo išsilavinimo, kiek žinome, turi magistro kvalifikacinį laipsnį, kurį įgijo jau labai seniai, tai kaip ir nelabai išeitų vadinti neišsilavinusiu? O labiau neišsilavinusio žmogaus nei jūsų dievukas Artūras, kuris vargais negalais (o gal pinigais) per 20 m. sugebėjo gauti (nusipirkti) bakalauro diplomą, turbūt tikrai būtų sunku surasti ;)))

100% sutinku su Vilijos nuomone. Tikra tiesa. Ne vienas is ju baige aukstaji fiktyviai. Kas i Druskininkus vazinejo su tasem, kas dar kur.

Vai vai, pirmiausiai būkime žmonės, rašydami atsiliepimus- bent tokių grubių klaidų nedarykime mieli rajono žmonės... Peržvelkime savąsias auras nuo galvos iki kojų- tada vertinkime išrinktuosius... Ne nuo to pradedame bendrauti su naujai išrinkta taryba....

Visų mūsų vienintelis teisėjas yra Dievas,ne mūsų reikalas vertinti ir teisti valdžios žmonių darbus ir elgesį, bet vistiek norėtųsi ,kad kažkas keistųsi ir nereikėtų po kažkurio laiko pamatyti ,kad mūsų liko visai nedaug,kad mūsų vaikai emigravo ir šitas gražus spalvotų šaligatvių miestas liko tuščias ir nykus

Ale, jau Klėjus koks laimingas. Gatavas Ausmai net rankinuką nešiot. Visur prie jos net prilipęs.

Ar Romutė su Virginijum oźkos sūrio neieškojo...

Paukščių pieno ten ieškojo...

Jie visiems sūrių gali pasiūlyti.

Juoziuk, manau, ir tu norėtumei tą rankinuką panešioti ;-)

Didžiausi sveikinimai mūsų giminaičiui, LVŽS nariui, Veisiejų profesinės mokyklos darbuotojui, tapus garbingu Lazdijų rajono savivdybės tarybos nariu. Jūsų pergalė šiuose rinkimuose tik dar kartą įrodė, koks svarbus yra nuolatinis ryšys ir bendravimas su paprastais rajono žmonėmis, kad užimamos pareigos nepadaro žmogaus išskirtiniu ir labiau vertinamu. Jūs puikiai tą įrodėte nurungdami Veisiejų profesinės mokyklos direktorę, kuri taip ir nepateko į Taryba...

Gerbemam Stasiui turėjo būt gėda, kai ta su tarba po trobas Veisejuose balso maldavo

Stasys-vyr. giminė. ta-mot.giminė. "Gerbemam, Veisejuose"... Daugelis ne bakalauro stud. baigęs. Bet, nors truputį pasistenkime, rašydami.

juzekai, gerai pastebėjai, kad Š.... net į pabaigą būdama tarybos narių saraše ir iš arti stebėdama kaip tai atlieka kiti nesugebėjo prisiekti iš pirmo karto nu bus ko gero "gabiausia t. narė.

Užleistų jau vietą jaunimui. Bet kur tau: pasakyk tai šiai garbaus amžiaus moterytei į akis, tai be jų abiejų ir liktum :-)

man negėda, ne visi mokyti, bet kaip mokyta pone laksto su tarba ir balsus kaulija Veisejuose - va kur gėda.

Tai ar davei savo balsą?

varksei net tarba nepadejo :-D

Na bendrapartiečiai ,ką aš jums sakiau, kad nereikia jungtis su kolukieciais.Kas matėt per televizija debatus dėl referendumo ir ką kalba mūsų mere, tai viskas dar labiau pasitvirtina.Musu kandidatei Ingridai ,,pravalas,, garantuotas.Gal kas žinot kaip merui ir už ką mokama alga ar už dalyvavimą TV laidose, ar už mero pareigas.

„Gal kas žinot kaip merui ir už ką mokama alga ar už dalyvavimą TV laidose, ar už mero pareigas.“ Atsakysiu: tai tik pirmasis posėdis, o tu jau skaičiuoji už ką (gerai dar, kad ne KIEK) algą moka. Iš kur tiek pykčio, pagiežos ir pavydo?! Atsipeikėk.

Baltosios karštinės priepolis?

Kad jau Klėjus savivaldybėje labiau reiškiasi ir bando save kelti aukščiau už merę, gal pamiršo, kad ne jis išrinktas

Tikrai “stengiasi” naujoji valdžia pritraukti jaunimą į Lazdijus, tik labai keistais būdais: pirmą darbo dieną vienus jaunausius savivaldybės darbuotojus aprėkti ir aiškinti kaip jie blogai dirba...

Tegul gerai dirba ir nieks nerėks.

gal jie cia pateko be atitinkamu kompetenciju ,tai nezino kaip dirbti,nes Lazdijuose madinga be jokio issilavinimo uzimti geras vietas

kelis pavydzdžius pateikite . ačiū