Studijuok Alytaus kolegijoje – perspektyvios studijos ir karjeros pradžia

Laikas pokyčiams! Prisijunk prie Alytaus kolegijos studentų, rinkis populiarias darbo rinkoje studijų programas. Nesijaudink dėl kolegijų tinklo pertvarkos projektų, jie neturi įtakos stojimui į Alytaus kolegiją. Priėmimas į Alytaus kolegiją jau vyksta LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt. Reikia konsultacijos, kaip užpildyti prašymą, paskaičiuoti konkursinį balą, užsuk į Informacinių technologijų ir vadybos fakultetą, Ligoninės g. 1C, 106 kab., Alytus.

Informacija

priemimas@akolegija.lt

tel. 8 (315) 65 013, mob.: 8 687 80 574, 8 687 80 571.

Daugiau informacijos https://alytauskolegija.lt/stojantiesiems/

Aly­taus ko­le­gi­ja – šiuolaikiška ir socialiai atsakinga aukštoji mokykla Pietų Lietuvoje. Kolegijoje realizuojama 11 inovatyvių, grindžiamų profesionalia praktika, Informatikos, Inžinerijos, Sveikatos, Technologijų mokslų bei Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių programų, dėstomų lietuvių ir anglų kalbomis. Šiuo metu kuriama perspektyvi ir darbo rinkoje paklausi studijų programa – Socialinis darbas.

2022 m. atnaujintame In­for­ma­ci­nių technologijų ir vadybos fa­kul­te­te IT specialistai kuria TV ir audiovizualinius projektus, reklamas, animuotus multimedijos elementus, įmonę reprezentuojančias virtualias ekskursijas, muziejų, parodų ekspozicijas, jas kokybiškai įgarsina, projektuoja trimatės grafikos vaizdus. LR ekonomikos ir inovacijų ministerija kolegijos Informacinių technologijų bei Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programų studentams skiria 200 eurų stipendiją. IT studentai taip pat gali pretenduoti į „Teltonikos“ įmonių grupės metinę 3 000 eurų stipendiją. 2022 m. „Teltonikos“ stipendiją gavo 2 Alytaus kolegijos studentai. Fakultete taip pat realizuojamos Buhalterinės apskaitos, Verslo vadybos bei Įmonių administravimo studijų programos, veikia Jaunųjų informatikų akademija.

In­ži­ne­ri­nių ir tech­no­lo­gi­nių mokslų stu­di­jų pro­gra­mų (Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­ja, Sta­ti­nių inžinerinės sis­te­mos) stu­den­tų prak­ti­nis mo­ky­mas vyks­ta kolegijos Re­gio­ni­nia­me technolo­gi­jų cen­tre, ku­ris vei­kia pa­sy­vaus pa­sta­to prin­ci­pu bei rep­re­zen­tuo­ja po­pu­lia­riau­sius alternaty­vio­sios ir atsinaujinančios energi­jos šal­ti­nius. ATI studijų programos studentams LR ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria 200 eurų stipendiją. 2022 m. spalio mėn. ant Alytaus kolegijos stogo pradėjo veikti 89 kW galios saulės elektrinė. Inovatyvių technologijų diegimas kolegijoje kartu pritaikomas ir studijų procese – SIS studijų programos studentai kartu su dėstytojais galės naudotis saulės elektrinės stebėsenos sistema, analizuoti duomenis, vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus. Alytaus kolegijoje paklausi studijų programa – Transporto ir logistikos verslas. Baigę šią studijų programą, absolventai  įsidarbina transporto, logistikos bei kitų įmonių logistikos padaliniuose, yra paklausūs nacionalinėje ir europinėje rinkoje.

Maisto produktų technologijos (MPT) studijų programos studentai praktinius užsiėmimus atlieka Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo laboratorijoje Aly­taus STE­AM atviros prieigos centre. Unika­liame STE­AM cen­tre veikia 4 mo­der­nios labo­ra­to­ri­jos, kurios skatina studentų ir moks­lei­vių do­mė­ji­mąsi gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, matema­ti­kos sri­ties moks­lais. MPT studijų programos studentams LR žemės ūkio ministerija skiria 150 eurų stipendiją.

Prioritetinė kryptis Lietuvoje – slauga. Alytaus kolegija šiuos specialistus rengia nuo 2017 m. ir sėk­min­gai iš­lei­do jau ketvirtąją Ben­dro­sios praktikos slaugos studijų programos absolven­tų laidą. Naujausia kolegijoje stu­di­jų pro­gra­ma, su­lau­kian­ti di­de­lio stojančiųjų dė­me­sio, yra Kinezi­te­ra­pi­ja.

Didžiuojamės savo alumnais, sėkmingai dirbančiais, siekiančiais karjeros Lietuvos ir tarptautinėse kompanijose bei organizacijose verslo, švietimo, kultūros ir nevyriausybiniuose sektoriuose.

Alumnų sėkmės istorijos

Jūratė Vaitulevičienė, BPS studijų programos absolventė

Alytaus kolegijoje dirba kūrybiški, atsakingi ir kompetentingi dėstytojai, studentai naudojasi modernia ir inovatyvia materialine baze. Dėkoju visam kolegijos kolektyvui už išpildytą mano svajonę – be galo gera išleisti laimingą ir pasveikusį pacientą į namus.

Indrė Ignatavičiūtė, TLV studijų programos absolventė

Jau 10 metų dirbu transporto logistikos įmonėje. Alytaus kolegijoje puikiai sudarytos sąlygos dirbti ir studijuoti. Jei patinka nuolatinis bendravimas, iššūkiai, nestandartinių situacijų sprendimas ir valdymas, tai ši studijų programa – puikus pasirinkimas. Ačiū dėstytojams už įgytas žinias, patarimus ir palaikymą.

Agnė Rudžionytė, ĮA studijų programos absolventė

Studijos Alytaus kolegijoje padėjo man augti ir tobulėti kaip asmenybei, įgyti pasitikėjimą savimi bei ryžtingai siekti savo tikslų. Esu dėkinga kolegijos dėstytojams už suteiktas žinias ir pamokas, kolegijos administracijai – už tikėjimą mano gebėjimais ir suteiktomis galimybėmis išbandyti save įvairiose veiklose. 

Šarūnas Leonas, IS studijų programos absolventas

Studijų metu įgytos žinios ir gebėjimai suteikė drąsos bei pasitikėjimo įkurti sėkmingai besivystančią įmonę. Praktikos metu buvo pasiūlyta IT specialisto darbo vieta UAB „Haltex“ – vienoje iš didžiųjų Alytaus įmonių.

 

Autorius: 
„Lazdijų žvaigždės“ inf.